Судијски помоћници Прекршајног суда у Руми


Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Судијски помоћници у Прекршајном суду у Руми:

1. Зоран Кнежевић
 022 474-324

2. Јадранка Мијовић
 022 310-309

3. Миљана Радојевић
 022 560-741