Контакти Прекршајног суда у Руми


Прекршајни суд у Руми

 22400 Рума, Железничка 13
ПАК 330221

Матични број: 08896186
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400589

Судска управа


 022 474-324
 022 474-324, 471-726
 prekrsajiruma@orion.rs

Писарница


 022 474-324

Одељење суда у Инђији


 22320 Иђија, Дунавска 2
ПАК: 346725
 022 560-741
 022 560-741
 prekrsaji@indjija.net

Одељење суда у Иригу


 22406 Ириг, Николе Тесле 4
ПАК: 335110
 022 461-274
 022 461-274
 prekrsajiirig@gmail.com

Одељење суда у Пећинцима


 22410 Пећинци, Школска 5
ПАК: 337174
 022 2436-025
 022 2436-025
 oozp.pecinci@gmail.com

Одељење суда у Старој Пазови


 22300 Стара Пазова, Ћирила и Методија 18
ПАК: 340348
 022 310-309
 022 310-309
 oozpstpazova@open.telekom.rs